Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Στο ΦΕΚ Β΄ 4696/12-10-2021 δημοσιεύτηκε η Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021- 2022». Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) των μαθητών/τριών της Γ’ τάξης Λυκείου και της Δ΄ τάξης Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2021-2022 περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα:

  1. Ελεύθερο Σχέδιο,
  2. Γραμμικό Σχέδιο,
  3. Γαλλικά,
  4. Γερμανικά,
  5. Ιταλικά,
  6. Ισπανικά,
  7. Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση. 
   Ακολούθως, θα βρείτε το σχετικό ΦΕΚ και την Αίτηση-Δήλωση των ειδικών μαθημάτων, την οποία οφείλετε να υποβάλετε άμεσα στο σχολείο, εφόσον εκδηλώνετε το σχετικό ενδιαφέρον.

Υπουργική Απόφαση 117781/ΓΔ4 ΦΕΚ Β' 4696/12-10-2021

Υπόδειγμα 1 Αίτηση-Δήλωση ειδικών μαθημάτων 2021-2022

  • Προβολές: 148